පුර්ව ප්‍රසව‍ ලක්ෂණ

ඔබ ප්‍රසව‍ අවස්ථාවට එළඹී ඇති බව කිව හැක්‍‍කේ ‍කෙ‍සේද? ඔබ සාර්ථක ‍ලෙස ඔබවම සහ ඔ‍බේ දරුවා වාර තුන මුළුල්‍‍ලේ රැක බලා ගත් පසුව, ප්‍රසව ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව අව‍බෝධයෙන් සිටීමද ඉතා වැදගත් […]

601549_belly_1ඔබ ප්‍රසව‍ අවස්ථාවට එළඹී ඇති බව කිව හැක්‍‍කේ ‍කෙ‍සේද?

ඔබ සාර්ථක ‍ලෙස ඔබවම සහ ඔ‍බේ දරුවා වාර තුන මුළුල්‍‍ලේ රැක බලා ගත් පසුව, ප්‍රසව ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව අව‍බෝධයෙන් සිටීමද ඉතා වැදගත් ‍වේ.

ගර්භණී කාල‍යේ අවසානය වන විට, ඔ‍බේ දරුවා ප්‍රසූත කිරීමට අ‍පේක්ෂිත දිනය ලඟා වන විට, පහත ලක්ෂණ පිළිබඳව සුපරීක්ෂාකාරීව සිටින්න.

  1. උදර‍යේ ‍වේදනාව සහ ඔ‍බේ ගර්භාෂය ඇතුළට ‍තෙර‍පෙන බවක් දැනීම (ප්‍රසව අවස්ථාව ඇති වන විට දරුවා ‍නෙරපනු පිණිස ගර්භාෂය සං‍කෝචනය ‍වේ. විනාඩි 10 ක් ඇතුළත තවත් එවැනි සං‍කෝචනයන් ‍2 ක් ‍හෝ ඊටත් වැඩි‍යෙන් ඇති වනු ඇත.)
  2. දරුවා වටා ඇති ජලය ඔ‍බේ ‍යෝනි මාර්ගය හරහා කාන්දු වනු ඇත.

සං‍කෝචනයන් ඇරඹුණු පසුව, ප්‍රසූතිය වඩා පහසු කරවනු පිණිස, උත්පත්ති මාර්ගය පුළුල් හා වඩාත් මෘදු ‍වේ. ඔබ‍ ප්‍රසව අවස්ථාවට එළඹුණු විට උත්පත්ති මාර්ගය ‍සෙන්ටි මීටර් 10 දක්වා පළල් ‍වේ.

ප්‍රසූති ක්‍රියාවලිය සඳහා ගත වන කාලය කාන්තාව‍ගෙන් කාන්තාවට ද, එකම කාන්තාව‍ගේ වුවද ප්‍රසූති‍යෙන් ප්‍රසූතියටද, ‍වෙනස් වන බව ‍මෙහිදී අවධාරණය කළ යුතුය.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>