සාමාන්‍ය ප්‍රසූතියක්ද? සිසේරියානු සැත්කමක්ද?

නිසි කළ පැමිණි විට ඔබේ ප්‍රසූතිය සිදු කළ යුත්තේ කෙසේද – සාමාන්‍ය ආකාරයටද, එසේ නැති නම් සිසේරියන් සැත්කමක් හරහාද – යන්න ඔබේ ප්‍රසවවේද වි‍ශේෂඥ වෛද්‍යවරයා තීරණය කරනු ඇත. සාමාන්‍ය දරු […]

caesarian_babyspaceනිසි කළ පැමිණි විට ඔබේ ප්‍රසූතිය සිදු කළ යුත්තේ කෙසේද – සාමාන්‍ය ආකාරයටද, එසේ නැති නම් සිසේරියන් සැත්කමක් හරහාද – යන්න ඔබේ ප්‍රසවවේද වි‍ශේෂඥ වෛද්‍යවරයා තීරණය කරනු ඇත.

සාමාන්‍ය දරු ප්‍රසූති ක්‍රියාවලිය – අපේක්ෂා කළ හැකි ‍දේ

සාමාන්‍ය දරු ප්‍රසූතිය යනු කුමක්ද?

සාමාන්‍ය ප්‍රසූතිය යනු ළදරුවා මවගේ යෝනි මාර්ගය (උත්පත්ති මාර්ගය) හරහා බිහි වීමයි.  මෙම ක්‍රියාවලියට ගත වන කාලය මවගෙන් මවට, ප්‍රසූතියෙන් ප්‍රසූතියට වෙනස් විය හැකිය.  සාමාන්‍ය ප්‍රසව වේදනාව ඖෂධ මගින් උත්තේජනය කරනු ලැබිය හැකි අතර, එය දිය පැස (වැදෑමහ – water bag) බිඳීමෙන් පසුවද සිදු විය හැකිය.   මෙම ක්‍රියාවලිය වේදනා සහිත වන අතර, සමහර මවුවරු ඉතා දිගු ප්‍රසව වේදනා කාලයක් අත්විඳිති.  මුළු වේදනා කාලය පැය 1 ක් තරම් කෙටි කාලයක සිට පැය 48 දක්වා වූ දිගු කාලයක් දක්වා විය හැකිය.

මවක් සාමාන්‍ය ප්‍රසූතිය තෝරා ගත යුත්තේ ඇයි?

එය දරුවකු බිහි කිරීමේ වඩාත් ස්වාභාවික ක්‍රියාවලිය ලෙස ප්‍රකටය.  එමෙන්ම එයට ඖෂධ ලබා දීමක් හෝ අතුරු ඵලයන් නොමැත. බොහෝ සංස්කෘතීන් තුළ මව මෙම ක්‍රමය තෝරා ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ඇතැම් අවස්ථාවලදී දරුවා  බිහි වීමට ඉතා ආසන්න විට, සාමාන්‍ය ප්‍රසූතිය සලකා බැලීමට අවශ්‍ය වනු ඇත.

සාමාන්‍ය ප්‍රසූතියේ වාසි

ප්‍රසූතියෙන් පසුව යථා තත්ත්වයට පත් වීමේ ක්‍රියාවලි‍යේදීද, සාමාන්‍ය ප්‍රසූතිය සිසේරියානු සැත්කමකට වඩා වේගවත් වීමට ඉඩ ඇත.

සාමාන්‍ය ප්‍රසූතියේ අවාසි

සාමාන්‍ය ප්‍රසූති‍යේදීද, අවාසි ඇති අතර, එහිදී මුත්‍රා පාලනය කර ගත ‍නොහැකි වීම වැනි ගැටළු ඇති විය හැකිය.  එ‍මෙන්ම සාමාන්‍ය ප්‍රසූතියට දිගු ‍වෙලාවක් ගත ‍වේ නම්, කළලයට හානි සිදු විය හැකිය.

සි‍සේරියන් ප්‍රසූති ක්‍රියාවලිය – අ‍පේක්ෂා කළ හැකි ‍දේ

සි‍සේරියන් සැත්කම යනු කුමක්ද?

සාමාන්‍ය ‍ලෙස මව‍ගේ ‍යෝනි මාර්ගය (උත්පත්ති මාර්ගය) හරහා ‍වෙනුවට, ගර්භණී මව‍ගේ යටි බඩ හා ගර්භාෂය ආශ්‍රිතව ‍කෙ‍රෙන කැපුමක් හරහා දරුවා ප්‍රසූත කරවී‍මේ ක්‍රමය සි‍සේරියන් සැත්කමයි. ‍මෙහිදී සාමාන්‍ය දරු උපතකදීට වඩා ‍වේදනාව ඉතා අඩුය.

ශ්‍රී ලංකා‍‍වෙහි සි‍සේරියන් සැත්කම් බහුලව සිදු ‍කෙ‍රෙන නමුත්, ‍මෙය සාමාන්‍ය ‍යෝනි මාර්ගික ප්‍රසූතියට ඇති ‍වෙනත් විකල්පයක් පමණක් බව සැලකිය යුතුයි. එය සාමාන්‍යයෙන් කෙ‍රෙන ‍තේරීමක් නො‍‍වේ. එය සංකූලතා ඇති වූ විට ප්‍රයෝජනවත් වන ක්‍රමයක් පමණකි.

මවක් සි‍සේරියන් සැත්කමක් කරවා ගත යුත්‍‍තේ ඇයි?

මවකට සි‍සේරියන් සැත්කමක් කරවා ගැනීමට ‍සිදු වන හේතු‍ ‍බො‍හොමයක් ති‍බේ.  ඉන් එක් ‍හේතුවක් වන්‍‍නේ, ඇය අතීත‍යේ සිසේරියානු සැත්කමක් කරවා ‍ගෙන තිබීමයි. කළින් සි‍සේරියන් සැත්කමක් කරවා ‍ගෙන ඇති කාන්තාවකට වුවද, සාමාන්‍ය ක්‍රමයට දරුවකු ප්‍රසූත කළ හැකිය. එ‍හෙත් එම කළින් දරු උපත අවස්ථා‍වේදී දක්නට ලැබුණු ගැටළු මග හරිනු පිණිස, ඊළඟ අවස්ථා‍වේදීද සි‍සේරියන් සැත්කමක් කරවා ගැනීම වඩාත් ආරක්ෂිතය.

එ‍මෙන්ම සාමාන්‍ය ‍ප්‍රසූතියකදී පිටතට පැමිණීමට ‍නොහැකි තරම් දරුවා ඉතා විශාල නම්, ඔබට සි‍සේරියන් සැත්කමක් කරවා ගැනීමට සිදු ‍විය හැකිය. කළලය ආපදාවට ලක් වීම, ‍පෙකනි වැල දරුවා වටා එතී තිබීම, දරුවා‍ගේ හිස පළමු‍වෙන් පිටතට ‍නොඒම (නිතම්බ අර්පනය) වැනි ‍හේතු නිසා සි‍සේරියන් සැත්කම කිරීමට සිදු ‍වේ. එ‍මෙන්ම, වැදෑමහ ගර්භාෂ‍යේ පහළට ‍වන්නට පිහිටීම නිසා උපත් මාර්ගය අවහිර වූ විට ‍හෝ වැදෑමහ නිසි කළට ‍‍පෙර ගර්භාෂ‍යෙන් වෙන් වූ විට ද, සිසේරියන් සැත්කම ‍හොඳ විකල්පයකි.

සි‍සේරියන් සැත්ක‍මෙහි වාසි

සාමාන්‍ය ප්‍රසව ක්‍රියාවලි‍යේදී මවක් අත්විඳින ‍වේදනාව ඔබට මග හරවා ගත හැකිය. සිසේරියන් සැත්කම ජීවිත ගලවා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියක් විය හැකි වන අතර, ගර්භණී කාලය තුළ සංකූලතාවන්ට භාජනය වූ අයට ‍මෙය වි‍ශේෂ‍යෙන් ප්‍රයෝජනවත්ය. ඔබට එවිට ප්‍රසූත ‍යෝනි කැපුම සුව වන ‍තෙක් විඳවීමට ‍හෝ පීඩනය නිසා උපතින් පසු ඇති වන මළ බද්ධ‍යෙන් සති ගණනක් ති‍ස්‍‍සේ පීඩා විඳීමට සිදු ‍නො‍වේ.

සිසේරියන් සැත්කමක අවාසි

සිසේරියන් සැත්කම බැරෑරුම් ශල්‍ය කර්මයක් විනා සරල ක්‍රියාවලියක් ‍නො‍වේ. ‍වේදනාව මර්ධනය කිරීම සඳහා මවට ස්ථානීය නිර්වින්දන ලබා ‍දෙන නමුත්, යථා තත්ත්වයට එන විට දැ‍නෙන ‍වේදනාව වම‍ගෙන් මවට ‍වෙනස් ‍වේ.

වෙනත් ඕනෑම ශල්‍ය කර්මයකදී ‍මෙන්, ‍මෙහි ද ආසාදනය වීම්, අවයවවලට තුවාළ සිදු වීම, සහ ‍ලේ ගැලීම් සිදු විය හැකිය. සිසේරියන් සැත්කමකට භාජනය වූ පසුව, ඔ‍බේ යටි බඩ ප්‍රදේශ‍ය හරහා පැල්ලමක් ඉතිරි ‍වේ.

එ‍මෙන්ම, ගර්භාෂය මත කැපුමක් ඇති කළ විට, එය දුර්වල වන අතර, අනාගත ගැබ් ගැනීමකදී ගර්භාෂය පුපුරා යා‍මේ හැකියාවක්ද ඇත. සිසේරියන් සැත්කමකින් සිදු වූ දරු ප්‍රසූතියකදී, යථා තත්ත්වයට පත් වී‍මේ කාලය වඩාත් දිගය.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>